Warunki przeprowadzenia przeglądu w szkole

Miejsce w pracowni – miejsce pracy ucznia wyznacza się drogą losowania.

Czas pracy – na realizację zadania z jednej dziedziny gwarantuje się uczniowi 6 godzin lekcyjnych; przerwy dla uczniów winny być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi w szkole. Uczniom posiadającym stosowne zaświadczenia, o którym mowa § 3. Ust. 1.4 Regulaminu czas może zostać wydłużony, jednak nie więcej niż do 8 godzin w ciągu jednego dnia Przeglądu.

Termin dodatkowy – uczniowie, którzy z usprawiedliwionych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w danej formie badania jakości kształcenia w terminie podstawowym, przystąpią w terminie dodatkowym, w wyznaczonych przez Centrum szkołach w Regionie lub Makroregionie Centrum. Dyrektorzy szkół zgłaszają w Systemie Rejestracji Elektronicznej fakt nieobecności ucznia w danym dniu przeglądu.

Zespół nadzorujący – w skład zespołu nadzorującego nadzorującego wchodzą nauczyciele nie uczący Rysunku i malarstwa oraz Rzeźby uczniów biorących udział w Przeglądzie oraz nauczyciele innej szkoły.

Do zadań zespołu nadzorującego należy:

  1. sprawdzenie listy obecności uczniów przed wejściem na salę.
  2. poinformowanie uczniów o zakresie i czasie przeznaczonym na realizację zadań oraz o szczegółowych wymaganiach w zakresie zadania z rzeźby.
  3. czuwanie nad samodzielnym wykonywaniem zadań przez uczniów.
  4. po wykonaniu prac przez uczniów kodowanie prac.

 

«powrót